Welkom op Betahulp.nl

Betahulp.nl is een website waar bovenbouw scholieren van HAVO en VWO terecht kunnen voor oefenopgaven die gaan over de exacte vakken: Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde B. Meer »

Registreer nu!

Word nu lid van Betahulp.nl en krijg toegang tot de tal van oefenopgaven! Meer »

 

Inhoud Biochemie (CE)

Stofwisseling (CE)

De kandidaat kan een aantal biochemische processen beschrijven.

De kandidaat kan:
- De fotosynthese van glucose beschrijven als een proces waarbij energie wordt opgeslagen:
• licht;
• chlorofyl;
• energieopslag;
• binding van koolstofdioxide;
• productie van zuurstof.
- De hoofdbestanddelen van voedsel noemen:
• eiwitten;
• koolhydraten;
• vetten.
- De functie van enzymen in organismen beschrijven:
• katalysator;
• substraat;
• sleutel-slot-hypothese.
- Aangeven dat de vertering van voedsel begint met de enzymatische hydrolyse van koolhyraten, vetten en eiwitten en noemen welke stoffen daarbij ontstaan:
• glucose;
• glycerol en vetzuren;
• aminozuren.
- Aangeven dat eiwitten polyamiden zijn:
• peptidebinding.
- Uitleggen wat wordt verstaan onder het begrip essentieel bij essentiële aminozuren en essentiële vetzuren.
- De betekenis van nucleïnezuren in het lichaam beschrijven:
• chromosoom;
• gen;
• DNA;
• RNA;
• transcriptie;
• translatie;
• genetische code.

Inhoud Koolstofchemie (CE/SE)

Toepassingen van synthetische polymeren (SE)

De kandidaat kan verband leggen tussen de eigenschappen en toepassingen van een aantal synthetische polymeren.

Andere toepassingen van koolstofverbindingen (SE)

De kandidaat kan van koolstofverbindingen die als brandstof worden gebruikt de vorming en de effecten op het milieu toelichten en het gebruik van aardolie als grondstof voor chemische producten toelichten.

Inhoud Stoffen, Structuur en Binding (CE/SE)

Processen/reacties (CE)

De kandidaat kan het oplossen en neerslaan van zouten beschrijven en aangeven voor welke doeleinden neerslagreacties kunnen worden toegepast.

De kandidaat kan:
- Met behulp van een oplosbaarheidstabel laten zien hoe via neerslagreacties:
• ionen uit een oplossing kunnen worden verwijderd;
• de aanwezigheid van bepaalde ionen kan worden aangetoond;
• een bepaald zout kan worden bereid;
• ionen in oplossing met elkaar kunnen reageren.
- Het oplossen van zouten in water beschrijven als het uiteenvallen van het kristalrooster en hydratatie van ionen.

Inhoud Golven en Straling (CE/SE)

Trilling en golf (CE)

De kandidaat kan golf- en trillingsverschijnselen beschrijven en analyseren en resonantie- en
interferentieverschijnselen verklaren.

De kandidaat kan:
- Door eenvoudige proeven vaststellen dat harmonische trillingen plaatsvinden onder invloed van een terugdrijvende kracht die evenredig is met de uitwijking:
· veerconstante;
· massaveersysteem;
· slinger.
- Uit de uitwijking-tijd-grafiek van een mechanische of elektrische trilling de trillingstijd, frequentie, amplitude en het soort trilling (harmonisch of niet) bepalen:
· oscillogram van stemvork, trillende snaar, menselijke stem, zuivere toon;
· cardiogram.
- Een wiskundige beschrijving geven van trillingsverschijnselen in de natuur, de techniek en bij natuurkundige proeven:
· periode, trillingstijd, frequentie, uitwijking, amplitude, fase, gereduceerde fase en faseverschil;
· sinusfunctie als plaatsfunctie.
- De energie van een harmonisch trillend voorwerp berekenen:
· kinetische en potentiële energie; energieverlies;
· demping;
· overdracht van energie; resonantie.
- Een beschrijving geven van golfverschijnselen in de natuur, de techniek en bij natuurkundige proeven:
· lopende transversale en longitudinale golven;
· golflengte, golfsnelheid; faseverschillen en gereduceerde fase.
- Geluidsverschijnselen in de natuur, de techniek en bij eenvoudige proeven beschrijven:
· interferentiepatronen bij staande golven, knopen en buiken (niet de wiskundige beschrijving van het ontstaan ervan);
· muziekinstrumenten; grondtoon en boventonen;
· antigeluid.
- Onderzoeken hoe geluidshinder beperkt kan worden:
· absorptie, reflectie, breking en interferentie.
- De bijbehorende formules toepassen.

Inhoud Warmteleer (SE)

Gas en vloeistof (SE)

- De kandidaat kan macroscopische verschijnselen verklaren aan de hand van de eigenschappen en wisselwerking van moleculen en de algemene gaswet en ten minste de bijbehorende formules toepassen.

Thermische processen (SE)

- De kandidaat kan de hoeveelheid warmte berekenen die bij verwarming en afkoeling tussen systemen wordt uitgewisseld, de vormen van energietransport bij warmte beschrijven en ten minste de bijbehorende formules toepassen.