Inhoud Zuren en basen (CE/SE)

 Toepassingen (SE)

De kandidaat kan de rol van zuren, basen en buffers in verschillende situaties beschrijven.

Onderzoek (SE)

De kandidaat kan een aantal methoden gebruiken om zure, basische en neutrale oplossingen te onderzoeken en de resultaten van die onderzoeken interpreteren.

Kenmerken, reacties en de Brønsted-theorie (CE)

De kandidaat kan een aantal begrippen uit de zuur-base theorie toepassen.

De kandidaat kan:
- Aangeven wat een zuur, een basisch en een neutraal milieu is.
- Een zuur-base reactie beschrijven met behulp van de Brønstedtheorie.
- Van een gegeven reactie aangeven of het een zuur-base reactie is en zuren en basen erin aanwijzen.
- Aangeven wat men verstaat onder een geconjugeerd zuur, een geconjugeerde base en een zuur-base koppel.
- Aangeven wat men verstaat onder een sterk zuur en een zwak zuur, een sterke base en een zwakke base, een buffer en een amfolyt.
- Met behulp van reactievergelijkingen laten zien dat water als zuur èn als base kan reageren.
- Van enkele evenwichten de evenwichtsvoorwaarde weergeven:
• de waterconstante, Kw; pKw;
• de zuurkonstante, Kz; pKz;
• de baseconstante, Kb; pKb.
- Met behulp van een tabel met zuur-base constanten voorspellen of een zuur-base reactie kan verlopen.
- De werking van een bufferoplossing kwalitatief uitleggen.
- Uitleggen wat gebeurt met de pH bij verdunning van een oplossing:
• sterke en zwakke zuren in oplossing;
• sterke en zwakke basen in oplossing;
• buffers.
- Uitleggen wat gebeurt met de pH bij het toevoegen van kleine hoeveelheden zuur of base aan een buffer.

Berekeningen (CE)

De kandidaat kan berekeningen uitvoeren aan zure en basische oplossingen en aan bufferoplossingen.

De kandidaat kan:
- Met behulp van een tabel met zuur-base-constanten de pH berekenen uit de molariteit van oplossingen en omgekeerd:
• sterke zuren en eenwaardige zwakke zuren;
• sterke basen en eenwaardige zwakke basen;
• buffers.
- De waarde van de waterconstante bij 298 K geven.
- De waarde van [H+], [OH] en pH bij 298 K van water en van neutrale oplossingen geven.
- Met behulp van de gegevens van een neutralisatie waarbij aan een zuur een base wordt toegevoegd, of omgekeerd, de molariteit van het zuur of de base berekenen.

Namen en formules (SE)

De kandidaat kan van een aantal zuren en basen de naam en de formule geven, aangeven of de betreffende zuren en basen sterk of zwak zijn en van een aantal oplossingen de samenstelling geven.