Tag Archieven: chemische

Inhoud Chemische techniek (CE/SE)

Het maken van stoffen (SE)

De kandidaat kan voor de industriële bereiding van een bepaalde stof aangeven welke grondstoffen en hulpstoffen worden gebruikt en het productieproces beschrijven in het perspectief van duurzame ontwikkeling.

Het scheiden en zuiveren van stoffen (SE)

De kandidaat kan een aantal methoden noemen om mengsels te zuiveren en verbanden leggen tussen de eigenschappen van de aanwezige stoffen en de geschikte scheidingsmethode.

Stoffen aantonen (CE)

De kandidaat kan een aantal methoden noemen om stoffen aan te tonen en de resultaten die daarbij worden verkregen, interpreteren.

De kandidaat kan:
- Papier- en dunnelaagchromatogrammen interpreteren ten behoeve van het herkennen van stoffen.
- Gaschromatogrammen interpreteren ten behoeve van het herkennen van stoffen.
- Aangeven dat in spectrogrammen van stoffen kenmerkende patronen kunnen voorkomen en deze patronen interpreteren om die stoffen of soorten stoffen te herkennen:
• absorptiespectra (visueel, UV, IR);
• massaspectra.

Analysetechnieken (CE)

De kandidaat kan een aantal technieken noemen om de hoeveelheid van een stof te bepalen en de daarbij behorende berekeningen uitvoeren.

De kandidaat kan:
- Het principe van een titratie beschrijven:
• bij zuur-base titraties: titratiecurve, indicatorkeuze.
- Gaschromatogrammen gebruiken ter bepaling van een hoeveelheid van een stof.
- Aangeven op welke wijze een hoeveelheid van een stof colorimetrisch kan worden bepaald.
- Hoeveelheden van een stof bepalen gebruik makend van gegevens uit experimenten en van de wet van Lambert-Beer.

Procesindustrie (CE)

De kandidaat kan de uitvoering in het groot van een chemisch proces beschrijven.

De kandidaat kan:
- Stappen onderscheiden bij de uitvoering in het groot van een chemisch proces:
• aanvoer en opslag van grondstoffen;
• voorbewerking (doseren, mengen, verwarmen, samenpersen);
• reactie;
• scheiding/recycling;
• zuivering/afvalverwerking;
• opslag en afvoer van eindproducten.
- Aangeven in welke gevallen een batchproces de voorkeur geniet boven een continu proces:
• kleinschalige productie;
• breed productenpalet.
- Voordelen noemen van een continu proces boven een batchproces:
• beter te automatiseren;
• geen tijdverlies voor vullen, legen, schoonmaken;
• recycling eenvoudiger.
- Van een beschreven productieproces het blokschema weergeven.
- Een blokschema interpreteren van een beschreven productieproces.
- Bij berekeningen aan een in het groot uitgevoerd chemisch proces gebruik maken van een massabalans, elementenbalans en/of energiebalans.