Tag Archieven: golven

Inhoud Golven en Straling (CE/SE)

Trilling en golf (CE)

De kandidaat kan golf- en trillingsverschijnselen beschrijven en analyseren en resonantie- en
interferentieverschijnselen verklaren.

De kandidaat kan:
- Door eenvoudige proeven vaststellen dat harmonische trillingen plaatsvinden onder invloed van een terugdrijvende kracht die evenredig is met de uitwijking:
· veerconstante;
· massaveersysteem;
· slinger.
- Uit de uitwijking-tijd-grafiek van een mechanische of elektrische trilling de trillingstijd, frequentie, amplitude en het soort trilling (harmonisch of niet) bepalen:
· oscillogram van stemvork, trillende snaar, menselijke stem, zuivere toon;
· cardiogram.
- Een wiskundige beschrijving geven van trillingsverschijnselen in de natuur, de techniek en bij natuurkundige proeven:
· periode, trillingstijd, frequentie, uitwijking, amplitude, fase, gereduceerde fase en faseverschil;
· sinusfunctie als plaatsfunctie.
- De energie van een harmonisch trillend voorwerp berekenen:
· kinetische en potentiële energie; energieverlies;
· demping;
· overdracht van energie; resonantie.
- Een beschrijving geven van golfverschijnselen in de natuur, de techniek en bij natuurkundige proeven:
· lopende transversale en longitudinale golven;
· golflengte, golfsnelheid; faseverschillen en gereduceerde fase.
- Geluidsverschijnselen in de natuur, de techniek en bij eenvoudige proeven beschrijven:
· interferentiepatronen bij staande golven, knopen en buiken (niet de wiskundige beschrijving van het ontstaan ervan);
· muziekinstrumenten; grondtoon en boventonen;
· antigeluid.
- Onderzoeken hoe geluidshinder beperkt kan worden:
· absorptie, reflectie, breking en interferentie.
- De bijbehorende formules toepassen.

Inhoud Trillingen en golven (CE)

Onderwerpen die in deze categorie worden behandeld zijn:
- Uit de uitwijking-tijd-grafiek van een mechanische of elektrische trilling de trillingstijd, frequentie, amplitude en het soort trilling (harmonisch of niet) bepalen;
- Het ontstaan van een harmonische trilling met een vaste eigenfrequentie uitleggen als gevolg van een krachtwerking in de richting van de evenwichtsstand, evenredig met de uitwijking;
- De uitbreiding van geluid en licht in de vorm van lopende golven beschrijven;
- Versterking en verzwakking van geluid door interferentie in verband brengen met faseverschillen;
- Het verschijnsel resonantie verklaren;
- Een overzicht geven van het elektromagnetisch spectrum met voorbeelden en toepassingen;
- De bijbehorende formules toepassen.