Tag Archieven: straling

Inhoud Golven en Straling (CE/SE)

Trilling en golf (CE)

De kandidaat kan golf- en trillingsverschijnselen beschrijven en analyseren en resonantie- en
interferentieverschijnselen verklaren.

De kandidaat kan:
- Door eenvoudige proeven vaststellen dat harmonische trillingen plaatsvinden onder invloed van een terugdrijvende kracht die evenredig is met de uitwijking:
· veerconstante;
· massaveersysteem;
· slinger.
- Uit de uitwijking-tijd-grafiek van een mechanische of elektrische trilling de trillingstijd, frequentie, amplitude en het soort trilling (harmonisch of niet) bepalen:
· oscillogram van stemvork, trillende snaar, menselijke stem, zuivere toon;
· cardiogram.
- Een wiskundige beschrijving geven van trillingsverschijnselen in de natuur, de techniek en bij natuurkundige proeven:
· periode, trillingstijd, frequentie, uitwijking, amplitude, fase, gereduceerde fase en faseverschil;
· sinusfunctie als plaatsfunctie.
- De energie van een harmonisch trillend voorwerp berekenen:
· kinetische en potentiële energie; energieverlies;
· demping;
· overdracht van energie; resonantie.
- Een beschrijving geven van golfverschijnselen in de natuur, de techniek en bij natuurkundige proeven:
· lopende transversale en longitudinale golven;
· golflengte, golfsnelheid; faseverschillen en gereduceerde fase.
- Geluidsverschijnselen in de natuur, de techniek en bij eenvoudige proeven beschrijven:
· interferentiepatronen bij staande golven, knopen en buiken (niet de wiskundige beschrijving van het ontstaan ervan);
· muziekinstrumenten; grondtoon en boventonen;
· antigeluid.
- Onderzoeken hoe geluidshinder beperkt kan worden:
· absorptie, reflectie, breking en interferentie.
- De bijbehorende formules toepassen.

Inhoud Straling en energie (CE)

Onderwerpen die in deze categorie worden behandeld zijn:
-D e verschillende soorten ioniserende straling en hun eigenschappen beschrijven;
- Eenvoudige berekeningen maken waarbij de halveringstijd een rol speelt;
- Een vervalvergelijking van een radioactieve kern opstellen als gegeven is welke straling wordt
uitgezonden;
- De effecten bespreken van ioniserende straling op de mens en het milieu;
- Toepassing van ioniserende straling verklaren in industrie en techniek;
- Toepassingen noemen van beschermingsmaatregelen bij het gebruik van ioniserende straling in de gezondheidszorg en techniek;
- De werking van een kerncentrale verklaren;
- Voor- en nadelen noemen van het gebruik van kernenergie op grote schaal en in de hele wereld;
- De bijbehorende formules toepassen.